ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประสานประโยชน์ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง” จังหวัดน่าน

วันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2564

    เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย พ.อ.ธีรพันธ์ แพรเรือง ผู้แทนกรมป้องกันสาธารณะภัย นายพีระพงศ์ หมื่นผ่อง พร้อมคณะ ศอญ.จอส.พระราชทาน เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม กับจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม “จิตอาสาต้านภัยแล้ง” (ฝายห้วยเฮี้ยนพร้อมระบบส่งน้ำ) ณ บ้านน่านมั่นคง ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ