จิตอาสาพัฒนา อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562

                    วันที่ 27 กรกฎาคม 2562  อำเภอหนองหญ้าไซ  ดำเนินการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ  ดี  ด้วยหัวใจ”  จำนวน  4  กิจกรรม  ดังนี้                                                                                                                                                                                                                  เวลา 08.00 น. ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาบ้านแจงงาม หมู่ที่ 4 ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ  จำนวน  20  ราย  ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ตลอดแนวถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                      เวลา 09.30 น. ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาบ้านหนองทราย  หมู่ที่  3 ตำบลหนองราชวัตร  อำเภอหนองหญ้าไซ  จำนวน  20  ราย ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์  ตัดกิ่งไม้ ถางหญ้า บริเวณประปาบ้านทุ่งไม้งาม เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                      เวลา 13.30 น. ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาบ้านหนองมะฟราน  หมู่ที่  13 ตำบลหนองหญ้าไซ  อำเภอหนองหญ้าไซ  จำนวน  20  ราย ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์  ตัดกิ่งไม้ ถางหญ้า  บริเวณถนนหลังโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย                              เวลา 14.30 น. ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองราชวัตร  และประชาชนจิตอาสาบ้านหนองราชวัตร  หมู่ที่  4  ตำบลหนองราชวัตร  อำเภอหนองหญ้าไซ  จำนวน  50  ราย ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านหนองราชวัตร เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย    รวม 4  กิจกรรม จำนวน 110 ราย