ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567

     เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เอามื้อสามัคคี” ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาพระราชทาน อาทิ ปลูกต้นไม้ บริเวณศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือร่วมใจกันทำความดี เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน ด้วยความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง และจะสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้

     โดยโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (รุ่นที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2567 มีกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำเอกชนและประชาชน เข้าร่วมรวม 80 คน จาก 4 จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และตราด) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงที่เน้นการบูรณาการในระดับพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป