จิตอาสากองร้อยทหารพรานที่ 3504 จัดกิจกรรม โครงการ 1 หมู่บ้าน 100 ฝาย เพื่อกักเก็บน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ณ ขุนห้วยผาลี หมู่ที่ 7 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567

     กองร้อยทหารพรานที่ 3504 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน พรัอมด้วย ปลัดอำเภอประจำตำบลขะเนจื้อ ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 หมู่บ้าน 100 ฝาย เพื่อกักเก็บน้ำ สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า โดยดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานคณะดำเนินการตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนฯ ที่ได้มาตรวจนิเทศฯ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณขุนห้วยผาลี บ้านขุนห้วยขะเนจื้อ หมู่ที่ 7 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยผลการดำเนินการในครั้งนี้ ได้ฝายจำนวน 85 ฝาย ณ ขุนห้วยผาลี หมู่ที่ 7 ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ