ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ การดำเนินงานทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า จัดกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ การดำเนินงานทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรของนายอุดร ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมี นายการันต์ กันใหม่ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

     โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร บรรเทาปัญหาการว่างงาน ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานภาคการเกษตรกรรมไปสู่ภาคอื่น ๆ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นให้มีความมั่นคงในการเป็นแหล่งผลิตอาหาร ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เป็นทางรอดของเกษตรกรไทย เพื่อมุ่งสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจวังเจ้า ก้าวสู่ความยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในกิจกรรมที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินเพื่อลดต้นทุนการผลิต และปลูกหญ้าแฝกลดการพังทลายของดินหยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ