จิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2565

      เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 65 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สนองพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

     โดยมีประชาชนจิตอาสา ภาคีเครือข่ายสตรี ข้าราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 910 ต้น พร้อมกับปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 20,000 ตัว เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ และมีความยั่งยืนตลอดไป สำหรับ โครงการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา นั้นถือเป็นหนึ่งในการปฏิบัติเพื่อสนองตามแนวทางพระราชปณิธานในการอนุรักษ์น้ำ อนุรักษ์ป่า ฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ ตามแนวคิด ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยมุ่งหวังให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าและป่าอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน และช่วยลดภาวะโลกร้อนนำความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมาสู่ธรรมชาติอีกด้วย

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ