จิตอาสาจังหวัดพะเยา รวมพลังขับเคลื่อนศูนย์ปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน และทาสีสัญลักษณ์ทางข้ามบนทาง (ทางม้าลาย) ณ บริเวณทางเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2566 ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอภูกามยาว ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานแลในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนอำเภอภูกามยาว ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลดงเจน (ศปถ.ทต.ดงเจน) สถานีตำรวจภูธรภูกามยาว กำนันตำบลดงเจน โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3/9/12 และ 13 ตำบลดงเจน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่

     ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนนจากการขับขี่สัญจร และเดินข้ามถนนบนทางข้าม โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้
        1) ทาสีสัญลักษณ์ทางข้ามบนทาง (ทางม้าลาย) 2 จุด บริเวณทางเข้า-ออก โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองใช้สัญจรไปมา
        2) ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากทัศนวิสัย และเก็บขยะสองข้างทาง โดยเฉพาะเศษแก้ว กระป๋อง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย