จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานชุมนุมลูกเสือ จิตอาสาพระราชทาน เพิ่มทักษะวิชาการลูกเสือ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มุ่งประสานทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในรูปแบบกิจกรรมค่ายพักแรม ที่มุ่งให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันภายใต้มิตรภาพ สร้างความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ อดทน และเสียสละ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมได้รับประสบการณ์ชีวิตอย่างมีคุณค่า อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศ

     ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาและตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานแก่คณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน และให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน แลกเปลี่ยนและนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ