ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดน้ำฮู อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566

      ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4/63, หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2/66 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/66 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ ส่วนราชการอำเภอปาย ตำรวจ ทหาร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา ชาวบ้าน และนักเรียน ณ วัดน้ำฮู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทำความสะอาดบริเวณวัดน้ำฮู เก็บขยะ ตลอด 2 ข้างทางและล้างถนนตั้งแต่วัดน้ำฮูถึงสำนักงานสาธารณะสุขอำเภอปาย วัดน้ำฮู-สามแยกบ้านใหม่สหสัมพันธ์


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ