ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอวังเจ้า จัดงาน Great food from soil for better life awareness week เนื่องใน “วันดินโลก (World Soil Day)” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายเอกสิฏฐ์ วิไลศิลป์ นายอำเภอวังเจ้า บูรณาการร่วมกับส่วนราชการอำเภอวังเจ้า ผู้นำท้องที่ตำบลนาโบสถ์ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลนาโบสถ์ ขับเคลื่อนกิจกรรม วันดินโลก ( World Soil Day 2023) ภายใต้หัวข้อ “การฟื้นฟูดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ณ อ่างเก็บน้ำเพชรชมภู หมู่ที่ 2 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยร่วมกันทำเสวียนไม้ไผ่ ซึ่งเป็นการนำไม้ไผ่มาสานรอบโคนต้นไม้ เพื่อใช้เก็บเศษใบไม้ และให้เศษใบไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติ เป็นอาหารให้แก่ดิน แล้วดินจะปล่อยธาตุอาหารให้ต้นไม้ “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพที่ดี มีความสุข นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระวิสัยทัศน์ และพระราชกรณีกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการให้ความสำคัญกับวันดินโลก และการรักษาคุณภาพดินเพื่อคุณภาพของอาหาร “Great food from good soil for better life awareness week” หรือ “ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”

     โดยอำเภอวังเจ้า มีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนกิจกรรม วันดินโลก (World Soils Day) อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร Soils,where food begins อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน

     สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวังเจ้า หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการทุกฝ่าย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมบุคลากรในสังกัด ผู้เข้าร่วมโครงการ MOI SMART Agent for CAST กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวน 200 คน ซึ่งอำเภอวังเจ้าได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ในปี พ.ศ. 2566 แล้วจำนวน 86 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานฯ จำนวน 4,050 คน


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ