ลูกเสือ-เนตรนารี ประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาและปรับภูมิทัศน์ “คลองแม่ข่า ช่วงปลายน้ำ”

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำลูกเสือ-เนตรนารี และประชาชนจิตอาสา กว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการร่วมกันพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ “คลองแม่ข่า ช่วงปลายน้ำ” บริเวณสะพานทางเข้ามหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น เขตเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และรู้คุณค่าของการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านกระบวนการลูกเสือเนตรนารี ที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสา และการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ