ประชาชนจิตอาสาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 “ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2565

     เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 65 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 หัวหน้าส่วนราช การ เจ้าหน้าที่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จิตอาสา ร่วมใจเฉลิมอพระเกียรติ “ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบ สานพระราชปณิธาน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2565) และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ อ่างเก็บน้ำทุ่งขามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ในโอกาสนี้ ท่านองคมนตรี ประธานเปิดงาน กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำทุ่งขามฯ

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 “ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
ประชาชนจิตอาสาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 “ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

     เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคจวบจนทุกวันนี้ อีกทั้งได้น้อมนำพระปฐมบรมราช โองการพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการพระราชดำริ ให้มั่นคง และยั่งยืน เกิดความผาสุกแก่ประชาชน อ่างทุ่งขามสร้างมาแล้ว 41 ปี ขณะนี้น้ำอยู่ประมาณ 70% ซึ่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้มาก ช่วยให้การปลูกป่าได้ผล ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดเพชรบุรีต่อไป ที่สำคัญคือวันนี้พี่น้องประชาชนชาวบ้าน ได้พร้อมใจกัน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทุกคนต่างได้รับความสุข เห็นได้จากผลผลิตทางด้านการเกษตรในพื้นที่เกิดการพัฒนา แปรรูปผลิตภัณฑ์ จำหน่ายสินค้า ส่งเสริมให้คนในพื้นถิ่นได้กลับภูมิลำเนา กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง ทำให้อ่างทุ่งขามน่าอยู่ ทุกคนอยู่แล้วมีความสุข

     ด้านพลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่1/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 1 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 1 ในฐานะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 1 จะสานต่อโครงการนี้ จะทำให้อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม ให้เป็นที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์ และสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ ได้นำผลิตภัณฑ์มาขายเลี้ยงชีพ นอกเหนือจากการทำไร่นาจะดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบๆอ่างทั้ง 8 หมู่บ้าน ให้รักบ้านเกิด หวงแหนพื้นที่ สามารถใช้ประ โยชน์จากอ่างทุ่งขาม ส่งผลให้มีอยู่มีกินมีใช้ อย่างยั่งยืน

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดเพชรบุรี ร่วมใจจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10 “ปลูกป่า รักษ์น้ำ สืบสาน พระราชปณิธาน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

     รวมถึงการปล่อยปลา ปล่อยกุ้งเพื่อพี่น้องใช้ทำประโยชน์ อ่างเก็บน้ำทุ่งขามก็จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และจะเป็นจุดศึกษาดูงาน ที่สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี สำหรับความร่วมมือ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ที่น้อมนำหัวใจของพสกนิกรพร้อมร่วมใจกันเฉลิมพระเกียรติฯ ด้วยการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด พันธุ์กุ้ง จำนวน 250,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ บาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการแข่งขันเรือหางยาว ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย และที่สำคัญยังส่งเสริมฐานความรู้ ให้เด็กและเยาวชน ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาของความแห้งแล้งการขาดแคลนน้ำ จึงได้มีพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำและจัดทำระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ จัดตั้งอ่างเก็บน้ำทุ่งขามแห่งนี้ ซึ่งนับเป็นอ่างพวงแห่งแรกของประเทศไทย เป็นอ่างประวัติ ศาสตร์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน.

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ