สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลก ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกสถานพยาบาล ณ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขพิษณุโลกร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกสถานพยาบาล ณ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยการปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำขั้นตอนในการเข้ารับฉีดวัคซีน อำนวยความสะดวก บริการน้ำดื่ม และให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่เข้ามารับการฉีดวัคซีน สำหรับวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวค เข็ม 1 ให้กับ อสม.เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก 215 คน และผู้ที่จองวัคซีนซิโนฟาร์มผ่าน “พิดโลกพร้อม” (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.พิษณุโลก) เลือกศูนย์ฉีด รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คิวที่ 1-443 ทั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด