โครงการจิตอาสาพัฒนา คลองแม่ข่า

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ความเป็นมา

          คลองแม่ข่า เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในอดีตคลองแม่ข่าเป็นแหล่งน้้าธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ได้เอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในด้านต่างๆ ที่ผ่านมาการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองเชียงใหม่ได้ท้าให้มีการละเลยความส้าคัญของคลองแม่ข่าในมิติต่างๆ ไป ส่งผลให้คลองแม่ข่าเกิดสภาวะเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพและกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของอุทกภัยที่สร้างความเสียหาย และ ผลกระทบในแต่ละครั้งเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำที่เน่าเสียอย่างรุนแรงเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นแหล่งมลพิษทางน้ำและมลทัศน์อยู่กลางเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนความเสื่อมโทรมทางด้านกายภาพ สุนทรียภาพ และระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติรวมทั้งคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ที่เคยมีอย่างสูงในอดีตได้สูญเสียไป

          ทั้งนี้เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่และมีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง และ ในวาระโอกาสที่เมืองเชียงใหม่จะมีอายุครบ 720 ปี หรือ 60 รอบนักษัตร ในปี พ.ศ. 2559 ที่จะถึงนี้ จึงถือเป็นกาลเวลาอันเหมาะสมและเป็นมงคลที่คนเชียงใหม่ร่วมกับรัฐบาลจะมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งไชยมงคลและประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

การลงพื้นที่สำรวจคลองแม่ข่า

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า 

      รอง ผบ.มทบ.33 นำกำลังพลจิตอาสา ของหน่วยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ณ ชุมชนศรีมงคล แขวงนครพิงค์ อ.เมือง จว.ช.ม. โดยมีส่วนราชการจาก จังหวัดเชียงใหม่ สภ.จว.ช.ม. , ตร.ท่องเที่ยว , สำนักชลประทาน , เทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยทหารในพื้นที่ จว.ช.ม. และ ประชาชนชุมชนศรีมงคล จำนวน 300 นาย ได้ดำเนินพัฒนารวมระยะทาง 500 เมตร

กิจกรรมจิตอาสาที่ได้ดำเนินการ