กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา จว.สุรินทร์

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2562

                      วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.  ศอ.จอส. อำเภอชุมพลบุรี จังหวัด สุรินทร์ โดยปลัดอำเภออาวุโส ปลัดอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลยะวึก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  นักเรียน  และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลยะวึกและถนนหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยะวึก                                                                                                                                                  ผลการปฏิบัติ : แสดงออกถึงความจงรักภักดี สร้างความสามัคคีปรองดองในชุมชน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ