โครงสร้างและการบริหารจัดการโครงการจิตอาสา
พระราชทานตาม ๙๐๔ วปร.

                         โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มีโครงสร้างและการบริหารจัดการ ดังนี้                                           เพื่อให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบตามพระราโชบาย จึงให้ดำเนินการ ดังนี้                                                                                                              ๑.  ภารกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนรวมทั้งการป้องกัน บรรเทา และช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ประชาชนมีสุข ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตลอดจนกิจการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ผอ.ศอญ.จอส.๙๐๔) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ                                                                                      ๒.  การแบ่งมอบ  เป็นหน่วยดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.                                                  ๓.  ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ  มีดังนี้.-                                                                                             ๓.๑ ติดตามและส่งเสริมตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.                                                                                         ๓.๒ วางแผน ดำเนินการ และประสานงาน ในการป้องกัน บรรเทา และช่วยเหลือประชาชน จากภัยพิบัติ รวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่จากสภาพภัยพิบัติ                                                                                                                                     ๓.๓ ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาขีดความสามารถของจิตอาสาและผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.                                                                                                                                                         ๓.๔  จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ภาพที่ ๑  ผังโครงสร้าง  โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.

                        ๔. การจัด ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.๙๐๔) ประกอบด้วย สำนักงานผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และส่วนงานจำนวน ๓ หน่วย ดังนี้.-                                                                                ๔.๑ ฝ่ายอำนวยการจิตอาสา (ฝอ.จอส.)                                                                                                          ๔.๒ โรงเรียนจิตอาสา (ร.ร.จอส.)                                                                                                                  ๔.๓ กองกำลังจิตอาสา (กกล.จอส.)                                                                                                          ๕. สำนักงานผู้บังคับบัญชาศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีหน้าที่ ควบคุม บังคับบัญชา ปกครอง และกำกับดูแลการปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตลอดจนกิจการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                        ๖. ฝ่ายอำนวยการจิตอาสา มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตลอดจนกิจการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                          ๗. โรงเรียนจิตอาสา มีหน้าที่ ให้การฝึกและศึกษารวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เพื่อให้เป็นกำลังหลักในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่                                                        ๘. กองกำลังจิตอาสา มีหน้าที่ ควบคุม บังคับบัญชา อำนวยการและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ตลอดจนกิจการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

                                     ภาพที่ ๒  ผังโครงสร้าง  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค (ศอ.จอส.ภาค)

                          ภาพที่ ๓  ผังโครงสร้าง  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัด…./กทม. (ศอ.จอส. จังหวัด/กทม.)

                          ภาพที่ ๔  ผังโครงสร้าง  ศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอ……./เขต (ศอ.จอส.  อำเภอ/เขต)