พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565

         วันที่ 20 มีนาคม 2565  เวลา 18.08 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

         พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ก่อตั้ง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัดสินใช้
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2465 เพื่อให้ประเทศไทยผลิตปูนซีเมนต์ใช้เอง ลดการพึ่งพา การนำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัท ฯ ได้เจริญก้าวหน้าเป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาค
อาเซียน ในนามบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี
         เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูกตเวที และเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงพระราชปณิธานในการพัฒนาประเทศ บริษัท ฯ จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณภายในบริเวณสำนักงานใหญ่ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
         พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ พร้อมทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ประทับบนพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสนประดิษฐาน ณ บริเวณลานกลางอาคารสำนักงานใหญ่ทั้ง 3 อาคารของเอสซีจี พร้อมทั้งอัญเชิญตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รูป “พระวชิระ” มาประดิษฐานบริเวณกึ่งกลางสะพานทางเดินสู่พระบรมราชานุสาวรีย์ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว         

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ