วันมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2566

วันมหิดล

วันมหิดล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์)

       สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๒ พระชนมายุ ๓๘ พรรษา ทรงเป็นต้นราชสกุล มหิดล ณ อยุธยา

          เมื่อครั้งยังดำรงพระชนม์ชีพอยู่นั้น ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างไพศาล โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทรงอุทิศกำลังพระวรกายและพระหฤทัย ตลอดจนทรัพย์สินส่วนพระองค์เพื่อการแพทย์ไทยอย่างมากมาย ทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์ ทรงช่วยเหลือในการขยายกิจการของโรงพยาบาลศิริราช พระราชทานเงินสร้างตึกคนไข้ พระราชทานทุนส่งนักเรียนแพทย์และนักเรียนพยาบาลไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เป็นผลทำให้กิจการแพทย์และสาธารณสุขของไทยเจริญก้าวหน้า บรรดาผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” และเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นวันครบ ๑๐๐ ปี วันพระราชสมภพ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข ต่อมาวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี กระทรวงศึกษาธิการได้ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย”

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชคำนึงถึงคุณูปการของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในวันที่ ๒๔ กันยายน พระสงฆ์ ๒๐ รูปสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ จบ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์อีก ๓๘ รูปสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดำเนินกลับ

          การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว

          ส่วนทางคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกันออกทุนทรัพย์สร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ขึ้นที่ลานหน้าตึก ศิริราช ๑๐๐ ปี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ หลังจากนั้นนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น จำหน่ายธง จัดบริการทางการแพทย์ เนื่องในวันสวรรคต ๒๔ กันยายน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยใช้ชื่อว่า “วันมหิดล” และได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  ณ พระราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศิริราช เป็นการประจำปี

          ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมพระราชพิธีบำเพ็ญ พระราชกุศลถวายสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก เข้ากับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ในวันที่ ๙ มิถุนายน ซึ่งเคยจัด ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเช่นเดียวกัน ไปจัด ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคตและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระอัฐิ มาร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลด้วย

          การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบครึ่งยศ

          ส่วนวันที่ ๒๔ กันยายน ทางคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะเป็นการประจำปีตลอดมา

เพลินพิศ กำราญ เรียบเรียง