คำกล่าวรายงาน ของ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ “การแล่นใบข้ามอ่าวไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย เมื่อ 19 เมษายน พ.ศ. 2509”

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ.2559

คำกล่าวรายงาน(๑)

ของ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ “การแล่นใบข้ามอ่าวไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย เมื่อ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙”
ณ ชายหาดอ่าวนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

เรียน พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี

กระผม พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและ เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแข่งเรือใบ ฯ ข้าราชการกองทัพเรือ
ตลอดจนประชาชนที่มาร่วม ชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกัน ฯ ณ ที่นี้ รู้สึกเป็นเกียรติและมีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบรางวัลการแข่งขันเรือใบ
“การแล่นใบข้ามอ่าวไทย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี
แห่งการทรงแล่นใบข้าม อ่าวไทย เมื่อ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙” ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเรือใบ ประเภท OK ขนาด ๑๓ ฟุต
ชื่อเรือ “เวคา” ทรงใช้เรือเวคาเป็น พระราชพาหนะ เสด็จข้ามอ่าวไทยจากหน้าวังไกลกังวล หัวหิน ข้ามอ่าวไทยเพื่อไป

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

104

ขึ้นฝั่งที่หาดเตยงามในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๖๐ ไมล์ทะเล โดยทรงใช้เวลาในการแล่นใบถึง
๑๗ ชั่วโมงเต็ม และได้ทรงนำธง ราชนาวิกโยธินที่ทรงนำข้ามอ่าวไทยมาด้วย ปักเหนือยอดก้อนหินใหญ่ที่ชายหาดของ
อ่าวนาวิกโยธิน นำมาซึ่งความปลื้มปีติและสำนึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ในปีนี้เป็นการครบรอบปีที่ ๕๐ แห่งการที่พระองค์ท่านได้ทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย
และเพื่อน้อมรำลึกและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมี พระปรีชาสามารถด้านกีฬาเรือใบ
สมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกองทัพเรือได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ดำเนินการ จัดการแข่งขันเรือใบ “การแล่นใบข้ามอ่าวไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบรอบ
๕๐ ปี แห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย เมื่อ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดง
ความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสนับสนุนให้นักกีฬาเรือใบ ได้ฝึกฝน พัฒนาฝีมือ
และพัฒนากีฬาทางนํ้าของประเทศให้มีความก้าวหน้า สร้าง ชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ ต่อไป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญองคมนตรีกรุณามอบรางวัล หางเสือเรือ “เวคา” อันเป็นรางวัลพระราชทานนิรันดร
ให้แก่ผู้ชนะเลิศการแล่นใบ ข้ามอ่าวไทย โดยขออนุญาตให้ พลเรือโท ธานี ผุดผาด เลขาธิการสมาคมกีฬา
แข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้กล่าวรายงานผลการแข่งขัน ฯ และเบิกนักกีฬาชนะเลิศในการแข่งขันเข้ารับรางวัลต่อไป

105