พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗(๑) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
วันจันทร์ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับทุกๆ ท่าน
ที่ได้รับเกียรติ และความสำเร็จ.

บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็ย่อมปรารถนาจะสร้างอนาคตที่ก้าวหน้า มั่นคงต่อไป
ด้วยการประกอบกิจการงานให้สำเร็จผล. แต่การจะทำได้ดังที่กล่าว แต่ละคนจำเป็นต้องมีความรู้ที่สำคัญสามประการ.
ประการแรก ความรู้ในหลักวิชา คือหลักการและทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งในศาสตร์ที่บัณฑิตได้ศึกษาเล่าเรียนมาและใน
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ. ประการต่อมา ได้แก่
ความรู้ในระบบการทำงานและผู้ร่วมงาน. กล่าวคือ ในด้าน ระบบการทำงาน แต่ละคนจะต้องศึกษานโยบายและเป้าหมายขององค์กร
ระเบียบ ปฏิบัติที่จำเป็นแก่งานนั้น ๆ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถ
เลือกสรรความรู้ที่เหมาะกับงานมาปรับใช้ ให้งานที่ทำสำเร็จผลสมบูรณ์ตามเป้าหมายได้.

(๑)
วันจันทร์ ที่ ๒๕
-วันอังคาร ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

112

ส่วนในด้านผู้ร่วมงาน บัณฑิตพึงรู้จักและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทั้งความรู้ความสามารถและอัธยาศัยใจคอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจการงาน
ให้ประสานสอดคล้องกันได้อย่างราบรื่น. ประการสุดท้าย ความรู้เรื่องสังคม และวัฒนธรรม อันได้แก่
แบบแผนในการดำรงชีวิต ภูมิปัญญา ความคิดความเชื่อ ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่ปฏิบัติงาน
ซึ่งจะทำให้ สามารถปฏิบัติและพัฒนางานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมนั้น ๆ ได้.
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนเร่งขวนขวายเพิ่มพูนความรู้ทั้งสามประการที่กล่าวมานี้ให้ ครบถ้วนสมบูรณ์
จะได้สามารถปฏิบัติกิจการงานทุกอย่างให้บรรลุถึงความสำเร็จ เป็นประโยชน์เป็นความเจริญอันยั่งยืนทั้งแก่ตน
แก่สังคม และแก่ประเทศชาติได้ สืบไป.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิต
ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดีทั่วหน้ากัน.

113