H.E. General Bundit Malaiarisoon

คุณวุฒิ

 • โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
 • โรงเรียนนายร้อยทหารบก (นตท. ๑๕)
 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 นามภริยา      

 • คุณหญิงปานทิพย์ มลายอริศูนย์

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา
 • กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

 ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ราชองครักษ์พิเศษ (๒๕๓๘-๒๕๖๕)
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๓๘-๒๕๔๑)
 • แม่ทัพภาคที่ ๑ (๒๕๓๗-๒๕๓๘)
 • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒๕๓๖-๒๕๓๗)
 • แม่ทัพน้อยที่ ๑ (๒๕๓๕-๒๕๓๖)
 • ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑ (๒๕๓๑-๒๕๓๕)
 • ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ (๒๕๒๘-๒๕๓๑)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๒๕๔๐)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๘)
 • มหาวชิรมงกุฎไทย (๒๕๓๕)
 • เหรียญจักรมาลา (๒๕๑๙)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓ (รัชกาลที่ ๑๐) (๒๕๖๓)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓ (รัชกาลที่ ๙) (๒๕๓๔)
 • เหรียญชัยสมรภูมิสงครามสาธารณรัฐเกาหลี (๒๕๑๔)

Mr. Kasem Chunkao

คุณวุฒิ

 • วนศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Watershed Management) Colorado State University
 • Ph.D. (Hydrology) University of Washington
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 นามภริยา      

 • นางฉลวย จันทร์แก้ว (ถึงแก่กรรม)

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
 • ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  มูลนิธิชัยพัฒนา
 • กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์) (๕ มีนาคม ๒๕๒๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๒๔)
 • อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๑)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๕๓๑ – ๒๕๓๒)
 • นายกสภาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ (๒๕๔๒ – ๒๕๖๐)
 • นายกสภาสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร (๒๕๔๗ – ๒๕๕๙)
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๔๐)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๕)
 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๒๕๖๔)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (๒๕๓๖)

H.E. Mr. Nurak Marpraneet

คุณวุฒิ

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 นามภริยา      

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสัมพันธ์ มาประณีต

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

 ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ประธานศาลรัฐธรรมนูญ (๒๕๕๗ – ๒๕๖๓)
 • ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (๒๕๕๑)
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (๒๕๕๐)
 • ตุลาการรัฐธรรมนูญ (๒๕๔๙)
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา (๒๕๔๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๔๒)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๗)
 • จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (๒๕๕๐)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (๒๕๔๕)

H.E. General Chalermchai Sitthisad

คุณวุฒิ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๗ (๒๕๒๓)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๖๖ (๒๕๓๑)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๔ (๒๕๕๔)

นามภริยา

 • นางเบญจวรรณ สิทธิสาท

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)
 • ผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๕๙)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๕๖)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)

H.E. Mr. Ampon Kittiampon

คุณวุฒิ

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S. Economics) Northeastern University, Boston U.S.A.
 • ดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) Clemson University, South Carolina U.S.A.
 • วปอ. รุ่นที่ ๔๕

นามภริยา

 • นางกษมน กิตติอำพน

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา
 • กรรมการและประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศ
  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (๒๕๕๓ – ๒๕๕๙)
 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๔๗ – ๒๕๕๓)
 • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๒๕๔๕ – ๒๕๔๗)
 • ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๑)
 • ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (๒๕๕๖ – ๒๕๖๑)
 • ประธานสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) (๒๕๕๕ – ๒๕๖๑)
 • กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (๒๕๔๗ – ๒๕๕๖)
 • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ปตท.สผ. จำกัด
  (มหาชน) (๒๕๔๘ – ๒๕๖๑)
 • กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๗ และคณะพิเศษ (๒๕๔๘ – ๒๕๖๑)
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิ) (๒๕๕๕ – ๒๕๖๑)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๕๑)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๔๘)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)

H.E. Air Chief Marshal Johm Rungswang

คุณวุฒิ

 • วิศกรรมศาสตร์บัณฑิต (ไฟฟ้า) โรงเรียนนายร้อยรวม ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ ๒๖ (๒๕๒๕)
 • ศิษย์การบินกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๗๓ (๒๕๒๗)
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ (ญี่ปุ่น) รุ่นที่ ๔๐ (๒๕๔๑)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๔ (๒๕๕๕)
 • สถาบันวิทยาลัยการพลังงาน รุ่นที่ ๕ (๒๕๕๗)
 • การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ ๑๕ (๒๕๖๐)

นามภริยา

 • พลอากาศตรีหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • กรรมการกองทุนการศึกษา

 ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • กรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (๒๕๖๑)
 • ผู้บัญชาการทหารอากาศ (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
 • ตุลาการศาลทหารสูงสุด (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
 • ประธานกรรมการ บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
 • เสนาธิการทหารอากาศ (๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๕๘)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๕๕)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)

H.E. Mr. Atthaniti Disatha-amnarj

คุณวุฒิ

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๐๗)
 • เนติบัณฑิต (๒๕๐๘)
 • ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา (๒๕๑๐)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๗ (๒๕๓๗)

นามภริยา

 • นางสุดใจ ดิษฐอำนาจ

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารและรองเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล
 • ประธานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๙)
 • ประธานสมาคมกฎหมายอาเซียน (๒๕๔๙ – ๒๕๕๒)
 • ประธานศาลฎีกา (๒๕๔๕ – ๒๕๔๗)
 • ประธานศาลอุทธรณ์ (๒๕๔๔)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๘)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๓)
 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๒๕๖๒)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)

H.E. General Paiboon Koomchaya

คุณวุฒิ

 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๖ (๒๕๒๒)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (๒๕๓๑)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๕๔๑)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๑ (๒๕๕๑)

นามภริยา

 • นางพจณี คุ้มฉายา

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๕๖ – ๒๕๕๗)
 • แม่ทัพภาคที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๖)
 • ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๒)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๕๗)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๕๕)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)
Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save